Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1. Γενικά Στοιχεία

1.1. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η παροχή πληροφοριών προς στα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα») επεξεργάζεται το ΙδΕΚ κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τις αρχές και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και του Κυπριακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 125(Ι)2018 όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

1.2 Προσωπικά δεδομένα είναι: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμοφυσικό́ πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ήκοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

1.3 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σημαίνει κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και που εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, αφαίρεση, χρήση, μεταφορά, μετάδοση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο διανομής, την αντιστοιχία ή το συσχετισμό, τη σύνδεση, το κλείδωμα, τη διαγραφή ή την καταστροφή.

2. Προσωπικά Δεδομένα

2.1 Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων τις οποίες το ΙδΕΚ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

▪ Στοιχεία ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή πληροφορίες σχετικά με άλλη μορφή ταυτοποίησης.

▪ Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλεομοιότυπο.

▪ Στοιχεία που αφορούν χρηματοδοτήσεις.

▪ Πληροφορίες που αφορούν ταξίδια ερευνητών τα οποία σχετίζονται με δραστηριότητες του ΙδΕΚ όπως κάρτες επιβίβασης, τόπος διαμονής, αποκόμματα εισιτηρίων, ΙΒΑΝ, SWIFT, Aρ. τραπεζικού λογαριασμού. 

▪ Πληροφορίες που περιέχονται στο Βιογραφικό Σημείωμα ή άλλες πληροφορίες σε σχέση με τη μόρφωση, προηγούμενη απασχόληση, χρόνια εμπειρίας, ερευνητικά ενδιαφέρονταή άλλα προσόντα.

3. Πώς και από που συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα το ΙδΕΚ

3.1. Το ΙδΕΚ υιοθετεί ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης προσωπικών δεδομένων το οποίο καλύπτει την υποβολή και αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων, την παρακολούθηση ερευνητικών έργων, την αρχειοθέτηση εγγράφων και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Ως εκ τούτου, η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα γίνεται, ως επί τω πλείστων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που η υποβολή τους γίνεται δια χειρός,ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως πως.

3.2 Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των πιο κάτω αναφερόμενων:

▪ Νομοτυπικού ελέγχου για ένταξη των φορέων στις κατηγορίες δικαιούχων όπως αυτέςκαθορίζονται στις εκάστοτε Προκηρύξεις Προγραμμάτων του ΙδΕΚ.

▪ Υποβολής, αξιολόγησης ερευνητικής πρότασης ή/και αιτήσεων για μέτρα υποστήριξης ή/και χρηματοδότησης ή/και υποψηφιοτήτων σε διαγωνισμούς και ετοιμασίας των συμβολαίων ερευνητικών έργων ή/και συμβολαίων χρηματοδότησης λοιπών δραστηριοτήτων.

▪ Παρακολούθησης της υλοποίησης και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων ή άλλων μέτρων χρηματοδοτήσεων.

▪ Προώθησης της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και σε άλλα μέτρα υποστήριξης ή/και χρηματοδότησης, ή/και σε διαγωνισμούς.

▪ Επικοινωνίας για παροχή στοχευμένης πληροφόρησης όπως π.χ πληροφόρησης: (α) για ερευνητικές συνεργασίες και υποβολή ερευνητικών προτάσεων, (β) επιχειρηματικές συνεργασίες με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, (γ) συμμετοχής σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε θέματα έρευνας τεχνολογίας και τεχνολογικής ανάπτυξης,

▪ Στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και ετοιμασίας αναφορών προς αρμόδιους εθνικούς φορείς.

▪ Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και διαδικασιών του ΙδΕΚ. Για τους σκοπούς αυτούς, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επικοινωνούν με τα πρόσωπα ταοποία συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΙδΕΚ.

3.3 Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται στο ΙδΕΚ εμμέσως από τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με σχετική νομοθεσία, για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω όπως π.χ σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο συμμετέχει σε ερευνητικό έργο και τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται μέσω του Ανάδοχου Φορέα και του Συντονιστή του Έργου.

4. Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας

4.1. Το ΙδΕΚ επιτρέπεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εάν ισχύει τουλάχιστον μία εκ των νομικών βάσεων που αναφέρονται στον ΓΚΠΔ. Δηλαδή όταν:

▪ Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ή την προετοιμασία σύμβασης στην οποία είναι μέρος το υποκείμενο των δεδομένων.

▪ Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ΙδΕΚ με νομοθεσία ή κανονισμό.

▪ Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς το δημόσιο συμφέρον.

▪ Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος τουυποκειμένου των δεδομένων.

▪ Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για επιδίωξη των έννομων συμφερόντων του ΙδΕΚ νοουμένου ότι δεν υπερέχουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

▪ Έχει ληφθεί η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

4.2. Στον πιο κάτω πίνακα αναγράφονται οι κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και οι νομικές βάσεις στις οποίες βασίζονται το ΙδΕΚ σε κάθε περίπτωση. 

1) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Ηλεκτρονική ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας για θέματα που αφορούν σε έρευνα και καινοτομία.

Νομική βάση: Συγκατάθεση.

2) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Νομοτυπικοί ελέγχοι φορέων και ένταξή τους στις κατηγορίες δικαιούχων, όπως αυτές καθορίζονται σε εκάστοτε Προκηρύξεις Προγραμμάτων του ΙδΕΚ. Νομική βάση: Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς 

κρατικών ενισχύσεων ή/και άλλων συναφών κανονισμών που σχετίζονται με το εκάστοτε πλαίσιο χρηματοδοτήσεων.

3) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Αξιολόγησης ερευνητικής πρότασης ή αίτησης για υποστήριξη / χρηματοδότηση και ετοιμασίας συμβολαίου.

Νομική βάση: Προετοιμασία συμβολαίου.

4) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Παρακολούθησης ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ και έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών

Νομική βάση: Εκτέλεση συμβολαίου, Έννομο συμφέρον.

5) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και διαδικασιών του ΙδΕΚ. Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επικοινωνούν με τα πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν προτάσεις ή λαμβάνουν άλλου είδους υπηρεσίες σχετικά μεχρηματοδοτημένα προγράμματα του ΙδΕΚ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Νομική βάση: Έννομο συμφέρον.

6) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Διεξαγωγή σχολικών διαγωνισμών και Βραβεία ΙΠΕ και Υπουργείου Παιδείας

Νομική βάση: Έννομο Συμφέρον, Συγκατάθεση Γονέα.

7) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Εξυπηρέτηση ερευνητικής κοινότητας κατά τις επισκέψεις ή επικοινωνία με το ΙδΕΚ.

Νομική βάση: Έννομο συμφέρον

8) Πληρωμή τρίτων στη βάση αγοράς υπηρεσιών / αναλωσίμων / εξοπλισμού κτλ

Νομική βάση: Εκτέλεση Σύμβασης

9) Δραστηριότητα Επεξεργασίας – Σκοπός: Προστασία εγκαταστάσεων, συστημάτων και υπηρεσιών /ασφάλεια δικτύου  

Νομική βάση: Έννομο συμφέρον

10) Στατιστική ανάλυση / ετοιμασία αναφορών σε σχέση με την έρευνα και τον ερευνητικό ιστό στην Κύπρο

Νομική βάση: Έννομο συμφέρον

5. Εμπιστευτικότητα 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα από τους εργαζόμενους , στελέχη και αρμόδια όργανα του ΙδΕΚ. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που θέματα συμμετοχής σε προγράμματα ή/και μέτρα υποστήριξης / χρηματοδότησης άπτονται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ για ενημέρωση και λήψη τελικών αποφάσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή συμβούλους που υποστηρίζουν τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεσμεύονται να τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας.

6. Αποκάλυψη και αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

6.1. Εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο ή επιβάλλεται από διαταγή Δικαστηρίου, προσωπικά δεδομένα θα αποκαλύπτονται μόνο στα τρίτα πρόσωπα (αποδέκτες δεδομένων) τα οποία αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Πολύ περιορισμένες και βασικές πληροφορίες χρηματοδοτήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων του ΙδΕΚ θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy) για σκοπούς διαφάνειας. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να αφορούν σε στοιχεία χρηματοδοτούμενων έργων όπως: αριθμό πρωτοκόλλου, τίτλο, περίληψη έργου, όνομα Συντονιστή Έργου, όνομα ΣυνεργαζόμενωνΦορέων ή/και προσώπων προϋπολογισμός έργου και χρηματοδότηση ΙδΕΚ.Επιπρόσθετα, όταν ζητηθεί, το ΙδΕΚ παρουσιάζει στοιχεία τα οποία αφορούν στην υλοποίηση ερευνητικών έργων ή μέτρων χρηματοδότησης στη Διαχειριστική Αρχή (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης), στην Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας), στην Αρχή Ελέγχου (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου)και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

6.2. Επιπρόσθετα όταν του ζητηθεί, παρουσιάζει στοιχεία τα οποία αφορούν στην υλοποίηση ερευνητικών έργων ή μέτρων χρηματοδότησης σε όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου (Ελεγκτική Υπηρεσία) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπου αυτό προβλέπεται) ή σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους ή σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που παρέχουν υπηρεσίες στο ΙδΕΚ για σκοπούς αξιολόγησης της υλοποίησης του έργου ή για σκοπούς ελέγχου του οικονομικού αντικειμένου των έργων και καταβολή της χρηματοδότησης. Μέρος του αρχείου το οποίο αφορά σε έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Ευρωπαϊκά, Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συνδέεται ηλεκτρονικά με το αρχείο της Διαχειριστικής Αρχής των ΕΔΕΤ (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης).

6.3 Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν και σε επαγγελματίες συμβούλους και παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτών, νομικών συμβούλων, εξωτερικών συμβούλων αξιολόγησης, στη βάση του έννομου συμφέροντος του ΙδΕΚ, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από ισχύοντες νόμους/κανονισμούς ή στη βάση της συγκατάθεσης όταν και ένα αυτό είναι απαραίτητο.

Οι υπεργολάβοι οι οποίοι εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του ΙδΕΚ, βάσει συμφωνίας με τον ΙδΕΚ, επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τεκμηριωμένες οδηγίες από τον ΙδΕΚ, και υποχρεούνται να προχωρούν σε τέτοια επεξεργασία λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

6.4. To αρχείο του ΙδΕΚ, βρίσκεται στα γραφεία του (Λεωφόρος Στροβόλου 123, 2042 Λευκωσία) και στις εγκαταστάσεις ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης αρχείου (Iron Mountain Cyprus Ltd). Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙδΕΚ, φυλάσσονται στους εξυπηρετητές των εταιρειών COSMOS & ALL WEB οι οποίες έχουν αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος για λογαριασμό του ΙδΕΚ.Η εταιρεία Iron Mountain Cyprus Ltd και COSMOS & ALL WEB λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία. Επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει γραπτών εντολών και καθοδηγήσεων του ΙδΕΚ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

7. Διαβιβάσεις Προσωπικών ΔεδομένωνΤα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβάζονται σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς,σύμφωνα με οδηγίες των εμπλεκόμενων ατόμων καθώς και σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την επιστημονική αξιολόγηση προτάσεων ή έργων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λίχτενσταϊν) το Ισραήλ και την Ελβετία και/ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες η Ε.Ε έχει αποφασίσει ότι υπάρχει επαρκής εξασφάλιση και/ή σε άλλες τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και τις κυπριακής νομοθεσίας 125(Ι)2018.

8. Ασφάλεια

Το ΙδΕΚ δεσμεύεται να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται. Προτεραιότητα είναι η πρόληψη των συμβάντων παραβίασης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αλλοίωσης των δεδομένων και η παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα του ΙδΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, το ΙδΕΚ εφαρμόζει δικλίδες ασφαλείας του λογισμικού όπως και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μεταβολη, καταστροφή και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Επίσης, το ΙδΕΚ υιοθετεί μέτρα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση ψευδωνύμων (pseudonomisation) και άλλες εγκεκριμένες μεθόδους κρυπτογράφησης (encryption).

9. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

9.1. Ως κανόνας, το ΙδΕΚ επεξεργάζεται και διατηρεί προσωπικά δεδομένα εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω και συγκεκριμένα:

▪ Όταν η νομική βάση είναι, και όσο ισχύει, η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

▪ Μέχρι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υποβολής ερευνητικής πρότασης ή αίτησης για υποστήριξη / χρηματοδότηση και ετοιμασία συμβολαίου για σκοπούς αξιολόγησης της πρότασης ή της αίτησης. 

▪ Μέχρι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, κυρίως αναφορικά με έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Ευρωπαϊκά, Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

▪ Για όσο διάστημα απαιτεί συγκεκριμένη νομοθεσία (π.χ. φορολογία, έλεγχοι, λογιστικά), ισχύοντες κανονισμοί κρατικών ενισχύσεων ή/και άλλων συναφών κανονισμών που σχετίζονται με το εκάστοτε πλαίσιο χρηματοδοτήσεων. 

▪ Για όσο διάστημα τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα και αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή τυχόν εξωδικαστική διαδικασία.

9.2. Διευκρινίζεται ότι, ενδέχεται να γίνεται διατήρηση προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς τόσο για τις ερευνητικές προτάσεις που δεν χρηματοδοτούνται όσο και για τις προτάσεις που εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται (ερευνητικά έργα) για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο. Η επεξεργασία θα υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και συγκεκριμένο το Άρθρο 89, ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Για παράδειγμα, το ΙδΕΚ εφαρμόζει τεχνικές ψευδωνυμοποίησης των εν λόγω δεδομένων καθώς και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Όταν η επεξεργασία αυτή καταστεί για αυτούς τους σκοπούς πλέον αχρείαστη, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Επίσης, εφόσον οι εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν από το ΙδΕΚ από περαιτέρω επεξεργασία η οποία δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων (δηλαδή είναι ανωνυμοποιημένα), οι εν λόγω σκοποί θα εκπληρώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο.

10. Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

10.1. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να εξασκήσουν τα πιο κάτω δικαιώματα:

▪ Να λάβουν λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και να αιτηθούνπρόσβαση σε αυτά. 

▪ Να υποβάλουν αίτημα για να διορθώσουν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα.

▪ Να αιτηθούν διαγραφή προσωπικών δεδομένων , κυρίως όταν πλέον δεν υφίσταταικάποιος σύννομος λόγος να συνεχίσει το ΙδΕΚ να τα επεξεργάζεται.

▪ Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κυρίως όταν το ΙδΕΚ βασίζεται στα έννομά του συμφέροντα.

▪ Να ζητήσουν περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων ώστε να περιορίσoυν την επεξεργασία π.χ. όταν δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά επιθυμούν να τα διατηρηθούν για τυχόν χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις.

▪ Να ζητήσουν να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε δομημένη και κοινώςχρησιμοποιούμενη μορφή και να μεταβιβάσουν αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. 

▪ Να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή που έδωσαν στο ΙδΕΚ ανά πάσα στιγμή χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή των υποκειμένων των δεδομένων προ της ανάκλησης.

▪ Να υποβάλουν γραπτώς παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (http://www.dataprotection.gov.cy)

10.2. Σημειώνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να τροποποιήσουν τα προσωπικά όπως δεδομένα είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΙδΕΚ (https://iris.research.org.cy),όσοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα IRIS, ή μέσω σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεταιστη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 123, 2042 Λευκωσία, Τ.Θ 23422 1683 Λευκωσία. Για τυχόν ερωτήσεις σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, ή οποιαδήποτε άλλα ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΙδΕΚ παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙδΕΚ (Κάτια Νικολαΐδου):

Κάτια Νικολαΐδου

Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας

Λεωφόρος Στροβόλου 123

2042 Λευκωσία

Email: dataprotection@research.org.cy

Tηλ. 00357 22 205000

11. Τροποποιήσεις

Το ΙδΕΚ επιφυλάσσει το δικαίωμά του να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική από καιρού εις καιρό. Οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ

(www.research.org.cy) και στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙδΕΚ (https://iris.research.org.cy).

12. Ενημέρωση σχετικά με την παρούσα Πολιτική

12.1. Στην περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα ατόμων παρέχονται στο ΙδΕΚ μέσω τρίτου προσώπου (για παράδειγμα μέσω του Ανάδοχου Φορέα ή/και του Συντονιστή Έργου ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο διαχειριστικό και συντονιστικό για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου), τότετα τρίτα πρόσωπα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιβεβαιώσουν προς το ΙδΕΚ ότι έχουν ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για το περιεχόμενο της εν λόγω Πολιτικής και τηδυνατότητα κοινοποίησης των δεδομένων αυτών στο ΙδΕΚ. Νοείται ότι σε περίπτωση μη υπογραφής του παρόντος εγγράφου, το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή οποιονδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του Ανάδοχου Φορέα ή/και του Συντονιστή Έργου και την εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος / πρότασής τους.Η παρούσα Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy) και στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙδΕΚ (https://iris.research.org.cy).

Διάβασα τα πιο πάνω, τα κατάλαβα πλήρως και συμφωνώ.

Accessibility Options

More Readable Font

Font Resize

Highlight Links

Reset or Remove Styles

Text Contrast Change

Red:

Green:

Blue:

Background Constrast Change

Red:

Green:

Blue: